{OBXECTIVOS}

{OBJETIVOS}

Ler para aprender 

Leer para aprender

 

O Marco de Lectura de PISA 2009 define a competencia lectora como "comprender, utilizar, reflexionar e comprometerse con textos escritos para alcanzar os propios obxectivos, desenvolver o coñecemento e potencial persoais e participar na sociedade". 

Examinando os compoñentes desta definición obsérvase que o termo competencia lectora fronte á simple denominación de "lectura" fai referencia a un conxunto de habilidades, coñecementos, actitudes e estratexias moi diversas (cognitivas, lingüísticas, pragmáticas...) que adquire sentido soamente no uso, na aplicación en distintas situacións e con distintos fins.

Os termos comprender, utilizar e reflexionar aportan a idea de "facer algo" co que se le e á vez revisar e valorar continuamente o sentido do que se está lendo, é dicir, ler cun finalidade concreta.

Comprometerse fai referencia ás actitudes do lector cara á lectura, xa que estas marcan a interacción co texto e están na base do desenvolvemento do hábito lector.

Ao falar de textos escritos actualmente inclúese unha gran diversidade: impresos e dixitais, continuos e discontinuos, multimodais? Así mesmo, a lectura habitual de textos escritos en diversas linguas, feito característico da sociedade multicultural e plurilingüe na que se move o alumnado do século XXI, é outro factor que aumenta a diversidade textual.

O último apartado da definición “(…) para alcanzar os propios obxectivos, desenvolver o coñecemento e potencial persoais e participar na sociedade" remarca o carácter da lectura como ferramenta válida para o éxito académico, para o crecemento persoal e profesional e para a participación cidadá.

Seguindo esta descrición, ser lector competente implica ser capaz de levar a cabo os seguintes procesos:

- Obter información.

- Comprender o texto na súa globalidade.

- Elaborar unha interpretación.

- Reflexionar e valorar a forma do texto.

- Reflexionar e valorar o contido do texto.

 

 

Tirado de Orientaciones en torno a la lectura (Primaria/Secundaria), Blogge@ndo vía @tonisolano

El Marco de Lectura de PISA 2009 define la competencia lectora como “comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad”

Examinando los componentes de esta definición se observa que el término competencia lectora frente a la simple denominación de “lectura” hace referencia a un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y estrategias muy diversas (cognitivas, lingüísticas, pragmáticas…) que adquiere sentido solamente en el uso, en la aplicación en distintas situaciones y con distintos fines.

Los términos comprender, utilizar y reflexionar aportan la idea de “hacer algo” con lo que se lee y a la vez revisar y valorar continuamente el sentido de lo que se está leyendo, es decir, leer con un finalidad concreta.

Comprometerse hace referencia a las actitudes del lector hacia la lectura, ya que estas marcan la interacción con el texto y están en la base del desarrollo del hábito lector.

Al hablar de textos escritos actualmente se incluye una gran diversidad: impresos y digitales, continuos y discontinuos, multimodales… Asimismo, la lectura habitual de textos escritos en diversas lenguas, hecho característico de la sociedad multicultural y plurilingüe en la que se mueve el alumnado del siglo XXI, es otro factor que aumenta la diversidad textual.

El último apartado de la definición “(…) para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad” remarca el carácter de la lectura como herramienta válida para el éxito académico, para el crecimiento personal y profesional y para la participación ciudadana.

Siguiendo esta descripción, ser lector competente implica ser capaz de llevar a cabo los siguientes procesos:

-  Obtener información.

-  Comprender el texto en su globalidad.

-  Elaborar una interpretación.

-  Reflexionar y valorar la forma del texto.

-  Reflexionar y valorar el contenido del texto.

Isabel Mª Barcón - IES María Sarmiento. Viveiro -

  • Twitter Square
  • facebook-square